School

De Angelaschool is een zogenaamde éénpitter binnen het schoolbestuur Stichting Katholiek Onderwijs Breukelen (SKOB), in de gemeente Boxtel. De Angelaschool heeft een zichtbare positie binnen de gemeente en staat bekend als ondernemend, actief en betrokken bij haar omgeving. De school is een krachtige onderwijsinstelling die haalbare doelen weet te realiseren voor haar leerlingenpopulatie.

We hebben oog voor onze omgeving en de veranderingen die hierin plaatsvinden. We zien kansen om ons onderwijs te ontwikkelen en bij te dragen aan de vormgeving van de samenleving. We doen dit gemotiveerd en onafhankelijk, vanuit het volste vertrouwen in de mogelijkheden van kinderen én in onze eigen ontwikkeling.

Academische Opleidingsschool

Onze school is een Academische opleidingsschool. Binnen de school doen afstudeerstudenten en een onderzoeksgroep samen onderzoek naar verbeter- en ontwikkelingsmogelijkheden binnen ons onderwijs.

Een opleidingsschool

 • is gericht op gezamenlijke en wederzijdse professionalisering van toekomstig personeel voor onderwijs en opleiding;
 • is gebaseerd op werkplekleren;
 • vormt een pijler bij de ondersteuning van schoolontwikkelingsprocessen;
 • is gericht op verbetering van de opleidingsfunctie voor verschillende taken en functies binnen het onderwijs.

Samengevat: de opleidingsschool is een omgeving die de ontwikkeling stimuleert van zowel studenten als schoolorganisatie. Als school bieden wij minimaal 8 Pabo-studenten een stageplaats. Deze studenten worden op een intensieve manier bij de school betrokken. Naast het verzorgen van lessen, zijn de studenten actief op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Bij dit geheel worden zij begeleid door onze basisschoolcoach.

AVG

Wij beschikken over een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Indien u vragen en/of klachten heeft met betrekking tot uw privacy, dan kunt u contact opnemen met onze FG. Dat kan per e-mail op fg@angelaschoolboxtel.nl

Meer over ons privacybeleid leest u via onderstaande link:

PRIVACYVERKLARING

Inspectie

De basisschoolperiode is een hele belangrijke en bepalende periode in het leven van een kind. Omdat we met elkaar vinden dat alle kinderen recht hebben op goed onderwijs, heeft de overheid de taak de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en te stimuleren.

De Inspectie van het Onderwijs kijkt dan ook jaarlijks naar elke school. Op basis van een prestatieanalyse en eventueel verder onderzoek bepaalt de inspectie of er nader toezicht nodig is en hoe dit er vervolgens uit zal zien.

Voor onze school geeft de inspectie aan dat de kwaliteit goed op orde is. Hier vindt u het verslag van het laatste inspectiebezoek.

Inspectieverslag


Jaarverslag

Elk jaar moeten we aan het ministerie verslag doen over hetgeen in een jaar is gerealiseerd. In dit jaarverslag wordt eveneens verantwoording afgelegd over de besteding van de financiële middelen. Daarnaast wordt een beeld geschetst over toekomstige ontwikkelingen en mogelijke risico's die worden gezien.

In de jaarverslagen van onze stichting leest u hier meer over.

SKOB Jaarverslag 2017

SKOB Jaarverslag 2018

SKOB Jaarverslag 2019

SKOB Jaarverslag 2020

SKOB Jaarverslag 2021

SKOB Jaarverslag 2022

Leerlingenzorg

We vinden het belangrijk dat de ontwikkeling van kinderen goed gevolgd wordt. Als hulpmiddelen gebruiken we hierbij o.a. het leerlingvolgsysteem van Cito en ParnasSys. Resultaten worden hierin vastgelegd, maar ook verslagen van onderzoeken en afspraken met ouders.

Een belangrijke rol is hierin weggelegd voor de IB-ers (Intern Begeleiders). Deze volgen en coördineren de ondersteuning van leerlingen.


Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) is bedoeld om ouders medezeggenschap te geven op school. De MR geeft, gevraagd of ongevraagd, advies aan het schoolbestuur over zaken als de vakantieregeling, het schoolwerkplan en de taakverdeling binnen het personeel. De MR heeft ook instemmingsbevoegdheid, dat wil zeggen dat het schoolbestuur de MR om instemming moet vragen bij aangelegenheden als ouderparticipatie, procedure bij het aannemen van personeel of het deelnemen aan een onderwijsexperiment. Al deze rechten en bevoegdheden zijn vastgelegd in het Medezeggenschapsreglement.

In de MR zitten 4 leerkrachten, gekozen uit het team en 4 ouders, gekozen uit de ouders. Zij zijn voor een periode van twee jaar gekozen. De MR vergadert elke maand. Deze vergaderingen zijn openbaar. Iedereen is welkom om een vergadering als toehoorder bij te wonen. Eventuele vragen, opmerkingen of suggesties horen wij graag van u. U kunt een email sturen naar mr@angelaschoolboxtel.nl of contact opnemen met één van de MR-leden.

Leden MR:

Namens de ouders:

 • Jordy de Boer
 • Sharon de Bont
 • Annelie Ninaber-van Eijben
 • Ellen Thomassen

Namens het personeel:

 • Bram de Bruijn
 • Tom van Duijnhoven
 • Harriët Geerts
 • Neeltje Prinsen
MR 2023/2024

Organisatie


Best
uur
Stichting Katholiek Onderwijs Breukelen (SKOB) is een schoolbestuur dat één basisschool onder haar bestuur heeft. Er wordt gewerkt met een College van Bestuur (CVB) en een Raad van Toezicht (RVT).

Het CVB wordt gevormd door Dhr. Jos Korsten (directeur/bestuurder) en Mw. Henriëtte van Amelsvoort (adjunct-directeur/bestuurder).
De RVT wordt gevormd door Dhr. Hans Küsters (voorzitter), Mw. Jannemieke van Hemert, Mw. Suzanne van Zeelst, Mw. Samia Arab en Mw. Yvonne van As.

Onderwijzend Personeel
Op onze school zijn zo'n 35 leerkrachten werkzaam. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het geven van het onderwijs aan kinderen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar.

Een aantal van deze leerkrachten hebben een speciale taak binnen de school, zoals bijv. de taak van Intern Begeleider (IB-er), Bouwcoördinator (BC), ICT coördinator (ICT) of Basisschoolcoach (BSC).

Onderwijs Ondersteunend Personeel

De realisatie van ons onderwijs wordt ondersteund door het Onderwijs Ondersteunend Personeel. De conciërge, klassenassistente en onderwijsassistenten zijn onmisbare schakels in dit proces.